Inside

All Time Top 50 News

Unicode Nepali PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
पहिलो टाईपिङ बक्समा रोमन अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस् र दोश्रो बक्सको युनिकोड नेपाली कपि गर्नुहोस्:
© Nepali Unicode

Disclaimer: This webpage contains external web links/pages where one can type in Romanized English and convert it to Unicode Nepali or convert Preeti Nepali font texts to Unicode Nepali. Please access these sites at your own risk. Read our full Disclaimer Policy>>

रोमन अङ्ग्रेजीबाट युनिकोड नेपालीमा टाइप गर्ने र प्रिति नेपाली फण्टबाट युनिकोड नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने सुबिधा भएका वेबसाइटहरु:

http://www.ashesh.com.np/nepali-unicode.php

http://quillpad.in/nepali/ Hindi Typing On This Site Is Powered By Quillpad.

http://v3.unicodenepali.com/convert.html

http://www.typenepali.com
http://www.unicodenepali.com/v2/convert/index.html

http://unicode.shresthasushil.com.np/

http://www.sanjaal.com/tools/preeti/index.php
http://groups.google.com/group/unicodenepali
http://nepali-unicode-traditional-layout-for-wi.software.informer.com/
http://www.madanpuraskar.org
http://www.nepalisabdakos.com/
http://www.giitaayan.com/x.htm
http://www.higopi.com/ucedit/Hindi.html
http://www.writeka.com/scripton/hindi/
http://www.gate2home.com/?language=hi&sec=2

http://www.alanwood.net/unicode/devanagari.html
http://www.unicode.org/
http://www.google.com/transliterate/
http://www.kedarsapkota.com.np/Nepali_Unicode_Converter.html
http://www.himalisherpa.com/np.php

Unicode typing:

 

+ a

+ aa

+ i

+ ii

+ ee

+ u

+ oo

+ e

+ ai

+ o

+ au

+ *

+ a*

+ **

+ a**

+ \

+ a\

k

का

कि

की

की

कु

कू

के

कै

को

कौ

कं

कं

कँ

कँ

क्

क्

q

का

कि

की

की

कु

कू

के

कै

को

कौ

कं

कं

कँ

कँ

क्

क्

c

का

कि

की

की

कु

कू

के

कै

को

कौ

कं

कं

कँ

कँ

क्

क्

kh

खा

खि

खी

खी

खु

खू

खे

खै

खो

खौ

खं

खं

खँ

खँ

ख्

ख्

g

गा

गि

गी

गी

गु

गू

गे

गै

गो

गौ

गं

गं

गँ

गँ

ग्

ग्

gh

घा

घि

घी

घी

घु

घू

घे

घै

घो

घौ

घं

घं

घँ

घँ

घ्

घ्

ng

ङा

ङि

ङी

ङी

ङु

ङू

ङे

ङै

ङो

ङौ

ङं

ङं

ङँ

ङँ

ङ्

ङ्

ch

चा

चि

ची

ची

चु

चू

चे

चै

चो

चौ

चं

चं

चँ

चँ

च्

च्

chh

छा

छि

छी

छी

छु

छू

छे

छै

छो

छौ

छं

छं

छँ

छँ

छ्

छ्

j

जा

जि

जी

जी

जु

जू

जे

जै

जो

जौ

जं

जं

जँ

जँ

ज्

ज्

z

जा

जि

जी

जी

जु

जू

जे

जै

जो

जौ

जं

जं

जँ

जँ

ज्

ज्

jh

झा

झि

झी

झी

झु

झू

झे

झै

झो

झौ

झं

झं

झँ

झँ

झ्

झ्

yn

ञा

ञि

ञी

ञी

ञु

ञू

ञे

ञै

ञो

ञौ

ञं

ञं

ञँ

ञँ

ञ्

ञ्

T

टा

टि

टी

टी

टु

टू

टे

टै

टो

टौ

टं

टं

टँ

टँ

ट्

ट्

Th

ठा

ठि

ठी

ठी

ठु

ठू

ठे

ठै

ठो

ठौ

ठं

ठं

ठँ

ठँ

ठ्

ठ्

D

डा

डि

डी

डी

डु

डू

डे

डै

डो

डौ

डं

डं

डँ

डँ

ड्

ड्

Dh

ढा

ढि

ढी

ढी

ढु

ढू

ढे

ढै

ढो

ढौ

ढं

ढं

ढँ

ढँ

ढ्

ढ्

N

णा

णि

णी

णी

णु

णू

णे

णै

णो

णौ

णं

णं

णँ

णँ

ण्

ण्

t

ता

ति

ती

ती

तु

तू

ते

तै

तो

तौ

तं

तं

तँ

तँ

त्

त्

th

था

थि

थी

थी

थु

थू

थे

थै

थो

थौ

थं

थं

थँ

थँ

थ्

थ्

d

दा

दि

दी

दी

दु

दू

दे

दै

दो

दौ

दं

दं

दँ

दँ

द्

द्

dh

धा

धि

धी

धी

धु

धू

धे

धै

धो

धौ

धं

धं

धँ

धँ

ध्

ध्

n

ना

नि

नी

नी

नु

नू

ने

नै

नो

नौ

नं

नं

नँ

नँ

न्

न्

p

पा

पि

पी

पी

पु

पू

पे

पै

पो

पौ

पं

पं

पँ

पँ

प्

प्

ph

फा

फि

फी

फी

फु

फू

फे

फै

फो

फौ

फं

फं

फँ

फँ

फ्

फ्

f

फा

फि

फी

फी

फु

फू

फे

फै

फो

फौ

फं

फं

फँ

फँ

फ्

फ्

b

बा

बि

बी

बी

बु

बू

बे

बै

बो

बौ

बं

बं

बँ

बँ

ब्

ब्

bh

भा

भि

भी

भी

भु

भू

भे

भै

भो

भौ

भं

भं

भँ

भँ

भ्

भ्

m

मा

मि

मी

मी

मु

मू

मे

मै

मो

मौ

मं

मं

मँ

मँ

म्

म्

y

या

यि

यी

यी

यु

यू

ये

यै

यो

यौ

यं

यं

यँ

यँ

य्

य्

r

रा

रि

री

री

रु

रू

रे

रै

रो

रौ

रं

रं

रँ

रँ

र्

र्

l

ला

लि

ली

ली

लु

लू

ले

लै

लो

लौ

लं

लं

लँ

लँ

ल्

ल्

v

वा

वि

वी

वी

वु

वू

वे

वै

वो

वौ

वं

वं

वँ

वँ

व्

व्

w

वा

वि

वी

वी

वु

वू

वे

वै

वो

वौ

वं

वं

वँ

वँ

व्

व्

sh

शा

शि

शी

शी

शु

शू

शे

शै

शो

शौ

शं

शं

शँ

शँ

श्

श्

Sh

षा

षि

षी

षी

षु

षू

षे

षै

षो

षौ

षं

षं

षँ

षँ

ष्

ष्

s

सा

सि

सी

सी

सु

सू

से

सै

सो

सौ

सं

सं

सँ

सँ

स्

स्

h

हा

हि

ही

ही

हु

हू

हे

है

हो

हौ

हं

हं

हँ

हँ

ह्

ह्

ksh

क्ष

क्षा

क्षि

क्षी

क्षी

क्षु

क्षू

क्षे

क्षै

क्षो

क्षौ

क्षं

क्षं

क्षँ

क्षँ

क्ष्

क्ष्

gyn

ज्ञ

ज्ञा

ज्ञि

ज्ञी

ज्ञी

ज्ञु

ज्ञू

ज्ञे

ज्ञै

ज्ञो

ज्ञौ

ज्ञं

ज्ञं

ज्ञँ

ज्ञँ

ज्ञ्

ज्ञ्

x

क्स

क्सा

क्सि

क्सी

क्सी

क्सु

क्सू

क्से

क्सै

क्सो

क्सौ

क्सं

क्सं

क्सँ

क्सँ

क्स्

क्स्

Vowels/Others (स्वर/अन्य):

a:अ

aa:आ

i:इ

ii:ई

u:उ

oo:ऊ

e:ए

ai:ऐ

o:ओ

au:औ

am: अं

om:ॐ

aum:ॐ

rr:र्‍

rri:ऋ

rree:ॠ

0: ०

1: १

2: २

3: ३

4: ४

5: ५

6: ६

7: ७

8: ८

9: ९

*: अनुस्वर

**: चन्द्रबिन्दु

.: ।


If a letter gets wrongly evaluated with the next letter, use the slash (/) key to separate. Example: pratinidhi = प्रतीनइधी , prati/nidhi = प्रतिनिधी

If you need to embed English into your text, put the English text inside curly braces {}. Example: 
yo {software} kasto laagyo ta ? = यो software कस्तो लाग्यो त ?

To force a हलन्त at the end of a word, use the backslash (\) key. Example: bhannuhos\ = भन्नुहोस्

To force a ह्रस्व इ-कार or to remove an extra आ-कार at the end of a word, use the slash (/) key. Example: 
pragati = प्रगती; pragati/ = प्रगति, samjhana = सम्झना; samjhana/ = सम्झन 
Source: http://www.unicodenepali.com

 

Be the first to know

Member Login

OUR COMMITMENT

USNepalOnline.Com is a New York-based popular community news portal dedicated to the Nepalese community in New York and around the world. We bring news and views from Nepal and from the Nepalese Diaspora. We are committed to providing a wide array of international features relating to Nepalese politics, people, lives, culture and so on. Our dedicated editors, representatives, and contributors in New York, Nepal and from elsewhere work to bring Nepal and the Nepalese into the cyber-world as it happens. We operate as a primary news source that touches the lives of the Nepalese community in ways that matter most to our readers. Our mission is to provide quality news and educational resources about Nepalese culture and its people within and beyond the Nepalese-American community.